Information Services

國際學術研究大樓六樓辦公室,校內分機:
2184、2290

組別
Division
姓名
Name
分機
Ext.
資訊系統組
Division of Campus Information System
林揚凱 組長
Mr. Anderson Lin
13
傅揚程
Mr. More Fu
35
王靜雯
Ms. Grace Wang
16
陳鵬元
Mr. Pascal Chen
14
陳建名
Mr. Chien-Ming Chen
12
陳嫚翎
Dr. Tina Chen
18
余昌益
Mr. Tom Yi
15
黃裕昌
Mr. Joe Huang
17
林峻瑋
Mr. Rei Lin
19
盧俊儒
Mr. Junru Lu
26
盧政廷
Mr. Morris Lu
28
網路技術組
Division of Campus Network Services
謝志昌 組長
Mr. Chih-Chang Hsieh
21
黃鵬羽
Mr. Peng-Yu Huang
11
張淑娟
Ms. Shu-Chuan Chang
23
黃文賢
Mr. Herman Huang
25
高煜凱
Mr. Yu-Kai Kao
22
數位資源組
Division of Digital Resource
高立興 組長
Mr. Jeff Kao
61
李佳儒
Mr. Chai-Zu Lee
62
湯凱文
Mr. Kai-Wen Tang
60
洪明宗
Mr. Ming Zong Hong
63

Library Services

圖書館本棟,校內分機:
2133~2135、2206、2281、2711

組別
Division
姓名
Name
分機
Ext.
讀者服務組
Division of Readers’ Services
徐淑倩 組長
Ms. Shu-Chien Hsu
70
張簡昭芬
Ms. Chao-Fen Chang Chien
81
柏錦玉
Ms. Chin-Yu Po
82
許華珍
Ms. Hua-Chen Hsu
71
王怡文
Ms. Yi-Wen Wang
72
林虹君
Ms. Hong-Jun Lin
86
採編典藏組
Division of Acquisition and Collection
上官儒宗 組長
Ms. Ru-Tzong Shanq-Guan
50
蔡侑廷
Mr. Yu-Ting Tsai
51
林欣平
Ms. Sin-Ping Lin
52
王瑋婷
Ms. Wei-Ting Wang
54
蔣雲鳳
Ms. Yun-Feng Chiang
53
張維容
Ms. Wei-Jung Chang
55